Skip to content

ZOTON

    ZOTON

    ZOTON Caps

    Ingredient(s): Lansoprazole 30 mg

    Packing: 2x7s