Skip to content

KALTIN

    KALTIN

    KALTIN Susp

    Ingredient(s): Kaolin 5.832 g/30ml, Pectin 0.13 g/30ml

    Packing: 120ml