Skip to content

DIAROLYTE ORANGE

  DIAROLYTE ORANGE

  DIAROLYTE ORANGE Ingredient(s):

  The composition of DIAROLYTE ORANGE is as follows:

  Glucose 3.56 g/5.177g

  Potassium Chloride 0.3 g/5.177g

  Silicon Dioxide 0.01 g/5.177g

  Sodium Acid Citrate 0.53 g/5.177g

  Sodium Chloride 0.47 g/5.177g

  Available Forms: DIAROLYTE ORANGE Sachet

  Pack Size: 10s