Skip to content

BENATUSS

    BENATUSS

    BENATUSS Syrp

    Ingredient(s): Ammonium Chloride 62.5 mg/5ml , Chloroform 10 mg/5ml , Dextromethorphan 7.5 mg/5ml , Diphenhydramine 5mg/5ml , Phenylephrine (HCl) 5 mg/5ml , Sodium Acid Citrate 25 mg/5ml

    Packing: 120 ml , 450 ml